زمان آن رسیده نفت را سر سفره تولید ببریم

تولید سخت است. تولید یعنی برنامه ریزی، کار و تحمل دشواری ها، تولید از جنس پشت میز نشستن و دلار نفت...

ادامه مطلب