خواستگاری با انگشتان نصف شده

سمانه: برام خواستگار اومده بود. ازش خوشم اومده بود و تو این فکر بودم که قبول کنم؛ ولی در حالی که...

ادامه مطلب