مهاجمان مسلح در مشهد، شرکت کنندگان در مراسم افطاری را به رگبار بستند

شب شنبه گذشته مهمانان یک مراسم افطاری در حال خروج از رستوران بودند که ناگهان بین ۲نفر به خاطر اختلافات قبلی مشاجره لفظی رخ داد. با بالاگرفتن این مشاجره چند نفر از بزرگ ترها به عنوان میانجی وارد موضوع شدند و ۲فرد مذکور را برای...

ادامه مطلب