شلیک نژاد پرستی به خودش / این بار فرودگاه جان اف کندی

هنوز داستان مشاجره زن بادار آلمانی با جوان مسلمان از خاطرمان نرفته،‌ حادثه غمباری که به مرگ آن زن...

ادامه مطلب