سوره حج آیه ۳۷

… بدین گونه رام کردیم آن ها را بری شما تا بزرگ شمرید خدا را بر آنچه هدایتتان کرده است. (سوره حج، آیه ۳۷)   اختیاردار بودن دیگران شرط هایی دارد و یکی از مهمترین آن شرط ها بزرگ داشتن و با حرمت رفتار کردن با ایشان است....

ادامه مطلب