خدای من خدای خوبی ها و خدای بدیهاست

مردم این روزگار گرفتار همان اشتباهی هستند که در عصر پیامبر، یهودیان بدان مبتلا بودند. آن ها فکر می...

ادامه مطلب