قلب را از اصل می توان باز شناخت

هنگامی که به مردم فرودست (مستضعفین) خدمتی ارائه می دهید، گمان مبرید به فرومایگان لطفی کرده اید....

ادامه مطلب