چند روزی است که پاور ماهواره را روی خاموش گذاشته ام

تصور کنید در دشتی پر گل و ریحان قدم می‌زنید و سحرگاه در پس تپه ماهورهای سرسبز نظاره گر طلوع سرخ...

ادامه مطلب