تعبیر خواب نهرهای جاری در زیر خانه ها

رایحه: چند شب پیش خواب دیدم  آخر شب شده و من در جایی هستم  که دیگر ماشینی که مرا به خانه برساند...

ادامه مطلب