عبور از دروازه های قدیمی

تنسیم: سلام،من خواب دیدم ک یه آقا متاهل که میشناسم از کنارم رد شد ،بعد از اون همسرشون از یه ماشین...

ادامه مطلب