تعبیر خواب لباس عروس روی لباس مشکی!!

Mn_2014: سلام، خواب دیدم لباس سر تا پا مشکی پوشیده بودم که یکی با خوشحالی صدام کرد و گفت لباستو...

ادامه مطلب