مالیدن تخم مرغ به جوجه

ترنج: خواب عجیبی دیدم که احساس میکنم تعبیری داشت شات اول: دیدی از اتاق خودم به اتاق پدر مادرمه که...

ادامه مطلب