تعبیر خواب دوستم ماهی قرمز را به سمتم انداخت

نگار: خواب دیدم یکی از دوستام دوتا ماهی قرمز داشت که یکیشو به من داد. هردو ماهی توی دستش بودن....

ادامه مطلب