تعبیر خواب ماشین و جسد تکه تکه

ستاره: خواب دیدم که پسرم سوار بر ماشین زنش است و بدن تکه تکه شده اش را از ماشین بیرون می آورند....

ادامه مطلب