با شیطنت گفت: دکمه را تو ببند

هومن: خواب دیدم که دختری که دوستش دارم و بینمون جدایی پیش اومده با یه ظرف غذا (قابلمه) از پله ها...

ادامه مطلب