هر وقت می‌خواستم پسر یا دختر می‌شدم

نسرین: من جاهای زیادی برای تعبیر خوابم گشتم، آخر تصمیم گرفتم اینجا سوال کنم. این خواب رو امروز بعد...

ادامه مطلب