سوره حج آیه ۴۰

آنان که برون رانده شدند از خانه های خود به ناحق… (سوره حج، آیه ۴۰)   در برابر امواج...

ادامه مطلب