تعبیر خواب مقبره کوروش

دنیا: تو اوج مشکلات و بحران عاطفی بودم نزدیکای صبح یه لحظه خوابم برد ولی تو خواب و بیدار بودم که...

ادامه مطلب