سوره النباء / تعالی سازمان

آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ و کوه ها را میخ هایی و شما را جفت آفریدیم سوره النباء / آیه ۶ تا...

ادامه مطلب