چرا خودمان را جذاب نمی دانیم؟ / من زشت هستم اما می توانم با تو بخندم

چرا برخی از مردم اعتقاد دارند جذاب نیستند و درمقابل چرا برخی افراد که شاید ظاهری معمولی داشته...

ادامه مطلب