نگاه مثبت : همه چیز به تو بر میگردد

صبح که از خواب بیدار شد رو سرش فقط سه تار مو مونده بود! با خودش گفت: هییم! مثل اینکه امروز موهامو...

ادامه مطلب