روابط خارج از زناشویی!

هنگامی که فردی ازدواج می کند، به شریک زندگی اش قول می دهد که تا زمان مرگ به او وفادار بماند و...

ادامه مطلب