فرمول ساده جلوگیری از سوء تفاهم در ارتباطات خانوادگی و اجتماعی

در کتاب ارتباط شناسی دکتر محسنیان راد داستان جالبی نوشته شده است. حتماً به خواندنش می ارزد: « فرض...

ادامه مطلب