کفش های قرمز

میترا: خواب دیدم کفشهای سفید و براق و پاشنه بلندی  پوشیده بودم که لنگه چپش لکه و کثیف شده بود. آن...

ادامه مطلب