سوره قصص آیه ۷۱

بگو بیاندیشید اگر خدا شب را بر شما تا روز قیامت پاینده کند، چه خدایی جز او بر شما روشنایی می آورد؟...

ادامه مطلب