برچسب: پا در خواب

تعبیر خواب پا و سوسک

غین: توی خواب دیدم سوسک روی پای یکی از همکارهای پدرم است (که به تازگی دیده بودمش) و خودش متوجه آن نبود تا من به او خبر دادم. بعد استادم که در رشته ی خود آدمی نامی است در مقابل من زانو زده بود (من روی نیمکت نشسته بودم) و صورت مرا...

ادامه مطلب
بارگذاری