به نوزاد هندوانه دادم

فایزه: سلام . من مجردم .خواب دیدم پسری بدنیا آوردم که بغلم است و دور اون پتو پیچیدم و بهش هندوانه...

ادامه مطلب