تعبیر خواب نذری حلیم و شله زرد پخش می کردم

سمیرا: خواب دیدم دارم حلیم و شله زرد پخش می کنم. احساس می کنم نذری بود؛ ولی نمی دونم نذر کی بود....

ادامه مطلب