پدر اینترنت به ایران می آید

“سر وینتون سرف” که از او با عنوان پدر اینترنت یاد می شود، برای حضور در اجلاس بین...

ادامه مطلب