سوره اعراف آیه ۱۱

… گفتیم بر آدم سجده برید، پس همه سجده بردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود. (سوره اعراف، آیه ۱۱) در مسیر تلاش و تقلایی سخت، گاه با نتایجی روبرو می‌شوی که مطابق با ذوق و خواسته تو نیست. در چنین بزنگاهی، آمادگی داشته باش...

ادامه مطلب