گرگ‌های خاکستری به من تجاوز کردند؛ می‌گویم تا دیگران نجات یابند!

گرگ های خاکستری، دو مرد ۲۱ و ۲۵ ساله با پراید شیشه دودی، کل ماجرا به تجاوز خشن به دختران و زنانی...

ادامه مطلب