دام بزرگ نفس

در حال قدم زدن در چمنزاری زیبا هستم که ناگاه در برابر پرتگاهی عمیق قرار می‌گیریم، مغناطیس سقوط...

ادامه مطلب