سوره اعراف آیه ۱۱۶ / ظاهر می‌تواند فریبکار باشد

گفت شما بیفکنید؛ و چون افکندند، مردمان را چشم بندى کردند و به هول و هراس انداختند و جادویى سترگ به...

ادامه مطلب