مناجات شبانه

خدایا، خود را برای نماز تو  مهیا می کنیم قلب هایمان را به نام محبتت می شوییم جامه احرام می پوشیم...

ادامه مطلب