تنها صداست که می ماند

بعد از سال ها نگاهم به این شعر افتاد. با خواندن هر مصرع، لرزیدم و از عظمت معنایی آن متحیر ماندم....

ادامه مطلب