استخاره روز

پس پشت کرد بدیشان و گفت: «ای قوم من، به راستی من پیام پروردگارم را به شما رساندم و خیر شما را خواستم ولی شما خیرخواهان را دوست نمی دارید.» (اعراف، آیه ۷۹) چه زمان از تلاش برای اصلاح باید دست کشید؟ چه زمان باید خویشاوند عزیز را...

ادامه مطلب