طریقت حق، در هر دردی درمانیست

هر روز که سرم به سنگ ناامیدی می خورد، دستم را می گیرد و راهی نشانم می دهد تا بلند شوم و ادامه دهم....

ادامه مطلب