گره گشای

پیرمردی، مفلس و برگشته بخت           روزگاری داشت ناهموار و سخت   هم پسر، هم دخترش بیمار...

ادامه مطلب