تعبیر خواب صدای اذان من از بلندگوی مسجد پخش می‌شد

پریچهر : در بلوار نزدیک خانه بودم. سر خیابانمان مسجد است. از بلندگوی مسجد صدای اذان پخش می شد و...

ادامه مطلب