سوره نساء آیه ۸

و چون خویشاوندان [غیر از ورثه ] و یتیمان و بینوایان بر سر تقسیم [ترکه ] حضور یابند، از آن ایشان را...

ادامه مطلب