برچسب: پشت سر

گرگ از پشت سر گازم می گرفت

سرور: خواب دیدم یک گرگ خاکستری وارد جایی شد که من آنجا بودم و میدانستم خونه خودمون است. یه نفر که نمیشناسم آن گرگ را بیرون کرد ولی من متوجه شدم آن گرگ پشت سرم ایستاده و مرا گاز میگرفت؛ اما درد چندانی نداشتم و خیلی ناراحت نشدم....

ادامه مطلب
بارگذاری