تعبیر خواب بوسیدن پله های سفید…

مهر: خواب دیدم که با دوستام داریم میریم یه جایی که شبیه دانشگاه است من پله های اون جا رو میبوسیدم...

ادامه مطلب