پهن کردن قالی در خیابان

سرور: یکی از همکارانم که مدتی قبل به من اظهار علاقه کرده بود و مدت چند ماهی است که از پیش من رفته...

ادامه مطلب