همه آدم‌ها و حیوانات گور اسب پخته می‌‌خوردند

حمید: درکشور دیگری بودم ومردم و حیوانات آنجا جمع بودند. به یکباره گوراسبهای پخته به میان جمعیت...

ادامه مطلب