چگونه ورود کنیم؟

آنچه می‌پوشیم و آن گونه که می‌پوشیم شکل تعامل ما با محیط پیرامون را می‌سازد. مسئله زمانی بوجود می‌آید که پوشش و به طبع نگرش انسان با الزامات اجتماعی نا‌همخوانی دارد. در واقع، پوشش نه در بعد جسم که در بعد ذهن نیز وجود دارد و بر...

ادامه مطلب