پوشش می‌تواند مانع شود

هنگامی که فرزندت در امواج رودخانه گرفتار می‌شود، پیش از پریدن به آب کتت را درآور؛ آن می‌تواند تو...

ادامه مطلب