خواستگار پولدار و متدین

رعنا : آیا به خواستگار پولدار و متدینم پاسخ مثبت دهم؟   استخاره : دوست خوبم، این همه صفت خوب...

ادامه مطلب