با صدای بلند از من میخواست که اسم «امام علی النقی (ع)» را صدا بزنم

شهرام: خواب دیدم کسی از جایی با صدای بلند از من میخواهد که اسم امام علی النقی را صدا بزنم؛ اما...

ادامه مطلب