تعبیر خواب جوش بر ران

ستاره : خواب دیدم همسرم روی ران پایش یک جوش چرکی خیلی بزرگ در امده در حد نیم میلیمتر در نیم...

ادامه مطلب