پیامبران مستر، پیامبران رئیس جمهور

بررسی آیات قران نشان می‌دهد، تفاوت ماهیت معجزه باعث ایجاد دو تیپ پیامبر شده است: پیامبران خاص (یا مستر) و پیامبران عام (ارشادی یا رئیس جمهور). در گروه نخست که انگشت شمارند پیامبرانی چون سلیمان، موسی و ذوالقرنین می‌نشیند و در...

ادامه مطلب